بیمه کرونا


به موجب این بیمه‌نامه علاوه بر پوشش‌های حادثی، در صورت وقوع خسارت به دلیل بیماری کرونا COVID19، فوت، نقص عضو، هزینه پزشکی و غرامت روزانه بستری با رعایت شرایط ذیل قابل پرداخت می باشد:
  • مثبت‌شدن نتیجه آزمایش تشخیص مولکولی بر روی یکی از نمونه‌های تنفسی اصلی در یکی از آزمایشگاه‌های مرجع کشور
    تبصره: تشخیص آزمایشگاهی ویروس کرونا جدید شامل دو مرحله "غربالگری" و "تاییدی" است.
  • وجود CRP غیرطبیعی یا لنفوپنی (کمتر از 1100) یا شواهد مثبت بیماری در سی تی اسکن
  • بستری بیمارستانی بیمه‌شده و درمان با داروهای آنتی وایرال (شرط اصلی پرداخت خسارت می‌باشد.)

نکته 1: هزینه آزمایش تست کرونا در تعهدات این بیمه‌نامه نمی‌باشد.
نکته 2: دوره انتظار برای پوشش بیماری کروناویروس COVID19 در این بیمه‌نامه 14 روز از تاریخ صدور آن می‌باشد. شایان ذکر است دوره انتظار، زمانی است که در طول آن بیمه گر تعهدی به جبران خسارت ندارد.
مدت بیمه نامه
انتخاب طرح
بیمه شده